Will the stock market rebound tomorrow

HomeCFDWill the stock market rebound tomorrow